Tel.01 2303 700 | Fax: 01 2303 701 info@ve-trgo.hr

Konvektori za grijanje na struju sve su popularniji. Konvektori su ogrjevna tijela sustava grijanja kod kojih se najveći dio topline s okolicom izmjenjuje konvekcijom. U osnovi se sastoje od jedne ili više cijevi kroz koje struji ogrjevni medij i lamela koje su na njih ugrađene i koje služe za izmjenu topline sa zrakom. Kao materijal za njihovu izradu koristi se čelik,odnosno bakar i aluminij. Za razliku od radijatora kod kojih se toplina s okolnim zrakom izmjenjuje konvekcijom i zračenjem, kod konvektora se toplina uglavnom izmjenjuje prirodnom ili prisilnom konvekcijom.

 

To znači da vrlo velik utjecaj na toplinski učin konvektora ima doticaj zraka sa zagrijanim površinama lamela i cijevi. Isto tako,značajna je i dubina okna u koje je konvektor ugrađen  ili visina pokrova oko njega jer se tada povećava djelovanje uzgona pa je time toplinski učin veći. Sljedeća važna značajka je razmak lamela pri čemu kao pravilo vrijedi da što je djelovanje uzgona veće (tj. što su dubina okna ili visina pokrova veći),razmak lamela može biti manji. Primjerice,ako se koriste konvektori s prisilnim strujanjem,odnosno s ugrađenim ventilatorom,razmak lamela može biti i vrlo malen (manji od 2mm),no dakako,kod takvih je konvektora prirodna konvekcija otežana. Isto tako,ne treba zaboraviti da velik utjecaj na toplinski učin imaju način i mjesto ugradnje konvektora,ali i smjer nastrujavanja zraka na lamele.

OSNOVNE IZVEDBE KONVEKTORA

Ovisno o materijalu izrade,konvektori se danas pojavljuju u dvije osnovne izvedbe. Čelični konvektori izrađuju se od čeličnih cijevi i lamela od čeličnog lima. Pri tome se najčešće koriste cijevi ovalnog oblika,a takva je izvedba konvektora vrlo robusna. Isto tako,toplinski učin je tada veći nego kod izvedbi s cijevima pravokutnog ili okruglog oblika,a veći je i slobodni poprečni presjek u samom konvektoru. Zbog toga je otpor strujanja zraka manji,a toplinski učin veći. Isto tako,zbog oblika cijevi se čak i kod malog protoka ogrjevnog medija ostvaruje turbolentno strujanje pa je i prijelaz topline na lamele,a time i na zrak veći.

Kod bakreno-aluminijskih konvektora cijevi kroz koje struji ogrjevni medij izrađene su od bakra,a lamele od aluminija,pri čemu velik utjecaj na učinkovitost konvektora ima upravo izvedba spoja cijevi i lamele. Takvi su konvektori mnogo lakši od čeličnih,no manje su otporni na oštećenja pa se ponajviše koriste za ugradnju u razna okna. Kao nedostatak konvektora često se isticala neprikladnost za rad u sustavima grijanja s niskom temperaturom polaznog voda. Naime,pri određivanju toplinskog učina u obzir je uziman samo eksponent n i izvedba konvektora, ali ne i način njegove ugradnje. Razmjerno mala količina vode koja prolazi kroz konvektor (u usporedbi s npr. radijatorima) jamči vrlo dobru mogućnost regulacije i brzo zagrijavanje.

UGRADNJA KONVEKTORA

Postoje brojne mogućnosti za ugradnju konvektora. Ipak,upravo zato dolazi do brojnih pogrešaka,pri čemu su najčešće:

  • nedovoljan toplinski učin jer pri ugradnji u obzir nije uzeta njegova ovisnost o dubini okna,odnosno visini pokrova
  • nedovoljno dimenzionirani otvori za ulazak zraka u okno ili pokrov,odnosno za izlazak zraka iz njega
  • nepostojanje poprečnih pregrada za strujanje zraka unutar okna ili iza pokrova konvektora zbog čega dolazi do nekontroliranog strujanja zraka što smanjuje toplinski učin
  • neodgovarajuće hidrauličko uravnotežavanje sustava grijanja
  • zanemarivanje razlika u toplinskom učinu pri različitim načinima ugradnje

Kada se pak radi o postavljanju,odnosno ugradnji konvktora, tri su načina najčešća:

  • postavljanje iznad poda:uza zid ili kao samostojeći
  • ugradnja u dvostruki pod
  • ugradnja u duboki ili plitki kanal u podu.

Pri postavljanju konvektora iznad poda u pravili se koriste razni pokrovi kako bi se ostvario potreban uzgon. Takav način postavljanja u prošlosti je bio uobičajen,a i danas je vrlo čest jer se prostor tada može urediti baš po želji korisnika.

ZAKLJUČAK

U svakom slučaju,konvektori se danas mogu koristiti za razne namjene: od obiteljskih kuća do poslovnih zgrada,a nezamjenjivi su svuda gdje postoje velike ostakljene plohe. Ipak,pri njihovom projektiranju i ugradnji potrebno je uvažavati neke njihove posebnosti.

 

Posjetite nas u poslovnici ili kontaktirajte putem e-maila, telefona ili kontakt obrasca i zatražite ponudu za konvektore.